Regulamin sklepu internetowego meritumcenter.pl

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy MeritumCenter.pl prowadzona jest przez Meritum Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300, ul. Zuchów 41, NIP 5472237539, REGON 525004425.
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie meritumcenter.pl.

§2 DEFINICJE

1. Konsument/Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach strony meritumcenter.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Przedsiębiorca – Meritum Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300, ul. Zuchów 41, NIP 5472237539, REGON 525004425.
3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu meritumcenter.pl.
4. Platforma – serwis internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem
https://meritumcenter.pl służący do sprzedaży wideo kursów drogą elektroniczną (online).
5. Dane dostępowe – dane umożliwiające korzystanie z kursu dostępnego w Sklepie.

§ 3 KONTAKT

1. Adres przedsiębiorstwa: Bielsko-Biała 43-300, ul. Zuchów 41
2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@meritumcenter.pl
3. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych
podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Ceny podane ma platformie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
2. Użytkownik chcąc otrzymać dostęp do kursu powinien zapłacić Przedsiębiorcy opłatę zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie wybranego produktu.
3. Opłata w zamówieniu jest ostateczną kwotą do zapłaty.
4. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a. przelew tradycyjny
b. bramka płatności zewnętrznego Operatora Płatności – Przelewy24.pl
5. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
6. Użytkownik dokonując opłaty nabywa prawa do korzystania z zakupionego kursu na czas 6 miesięcy.
7. Dostęp do kursu online zostanie przyznany w max 72 godziny od momentu zaksięgowania płatności lub w momencie odbioru płatności przez Operatora Płatności Przelewu24.pl
8. Do zrealizowania zamówienia wymagane jest podanie poprawnego i działającego adresu e-mail, należącego do Użytkownika, na który zostaną wysłane dane dostępowe do sklepu oraz link do wybranego kursu.

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Chcąc przystąpić do kursu oferowanego przez platformę należy zalogować się podając dane dostępowe podane w formularzu zamówienia.
2. Z konta może korzystać tylko jeden Użytkownik. Użytkownik może przypomnieć sobie hasło dostępowe na stronach Sklepu.
4. Użytkownik powinien chronić swoje dane dostępowe i nie upubliczniać ich osobom trzecim.
5. Platforma nie odpowiada za zgubienie przez Użytkownika, zapomnienie lub przechwycenie danych dostępowych przez osoby trzecie.
6. Zabronione jest dzielenie się danymi dostępowymi przez Użytkownika.
7. Zabrania się dzielenia kursem z osobami trzecimi.
8. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania platformy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z serwisu innym Użytkownikom.
9.Konta użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać czasowo zablokowane lub usunięte.
10. W przypadku usunięcia konta użytkownika, który naruszał regulamin, opłata za kurs nie jest zwracana.

§6 WYMAGANIA SPRZĘTOWE

1. Do prawidłowego korzystania z dostępu potrzeba komputera (z systemem operacyjnym Mac OS, Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 lub nowszy ) oraz zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Chrome, Firefox, Internet Explorer z działającym Internetem o przepustowości co najmniej 10mb.
2. Dodatkowo komputer wyposażony powinien być w Adobe Flash i JAVA.
3. Użytkownik we własnym zakresie powinien zaopatrzyć się w słuchawki lub głośniki.
4. Użytkownik do rozpakowania archiwum z kursem powinien zaopatrzyć się w program 7zip oraz player video.

§7 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. W przypadku wyboru dostępu online do kursu Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia dostępu w ciągu 72 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty lub przyjęcia płatności w systemie Przelewy24.pl.
2. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez Przedsiębiorcę, Użytkownik ma prawo do reklamacji, która powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy lub przez formularz kontaktowy na stronie meritumcenter.pl
3. Reklamacja powinna zawierać dane użytkownika tj. Imię i Nazwisko, adres mailowy oraz nr konta bankowego (tego samego, z którego opłacono kurs) do zwrotu kwoty.
5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Użytkownika w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Użytkownika uznał za uzasadnione.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć droga mailową podając swoje dane lub w innej pisemnej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
2.Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZEŃ

1. Użytkownik ma możliwość skorzystania m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując zakupu kursu w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich lub usunięcia.
3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks
postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2. Umowa sprzedaży kursu ze Sklepu w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie kolejnego kursu wymaga osobnej akceptacji regulaminu.–Regulamin został wykreowany przy użyciu darmowego kreatora regulaminów Legal Geek – kreator.legalgeek.pl